هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چراازبای تیک خریدکنیم ؟

چرا خرید از بای تیک به نفع شماست ؟

بیش ازنیمی ازکل هزینه های پروژههای عمرانی صرف تهیه وتامین مصالح و تجهیزات میگردد.خریدمصالح ساختمانی به روش سنتی معایبی ازقبیل دقت کم،صرف زمان زیاد،نیروی انسانی زیادو… رابه همراه دارد.

بامدیریت مناسب برکنترل تهیه مصالح ساختمانی میتوان انتظارداشت سودشرکتهاازطریق کاهش هزینه های غیرضروری افزایش یابد.

خرید اینترنتی

سیستم های تامین الکترونیکی مصالح بـااستفاده ازتکنولوژی تبادل الکترونیکی داده ها تحت وب یکی از راهکارهایی است که امروزه درجوامع پیشرفته در صـنایع ساخت وساز استفاده میشود.

فرایند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیازهااز نظر کیفیت و قیمت،درکوتاهترین زمان است،یکی از ضروری ترین فعالیت هابرای ایجاد زنجیره تامین مناسب میباشد.

تصمیم گیری درموردانتخاب تامین کننده نقش قابل توجهی درتولیدو مدیریت لجستیک شرکت هادارد.بسیاری از شرکت های باتجربه براین باورندکه انتخاب تامین کننده،مهمترین فعالیت یک سازمان بشمار می آید.

توجه تصمیم گیرندگان به فرآیندانتخاب تامین کننده درحال رشداست زیراتامین کنندگان قابل اعتماد ومناسب موجبات کاهش هزینه هاوافزایش کیفیت رافراهم می آورند.

بای تیک به شماکمک میکندتا تامین نیازهای پروژه خود راباکمترین قیمت درکوتاهترین زمان وازمعتبرترین برندهای با کیفیت در عرصه ساخت و ساز انجام دهید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید